Regulamin

Regulamin

REGULAMIN
sklepu internetowego Kanapkomiks

 1. 1. Postanowienia Ogólne

  1. Niniejszy Regulamin dotyczy sklepu internetowego prowadzonego przez firmę Kanapkomiks Łukasz Stokowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej z adresem wykonywania działalności: ul. Kołłątaja 24a, 72-600 Świnoujście, telefon kontaktowy: 737 986 375, REGON 369410108, NIP 8551595275, adres poczty elektronicznej DlaCiebie@kanapkomiks.pl – zwany dalej Sprzedawcą, będący jednocześnie Usługodawcą i Administratorem danych sklepu internetowego Kanapkomiks.
  2. Sklep działa pod adresem: https://kanapkomiks.pl/.
  3. Sklep internetowy Kanapkomiks i wszystkie, powstałe w związku z jego prowadzeniem, dokumenty są w języku polskim.
  4. Z postanowieniami niniejszego Regulaminu należy zapoznać się przed zawarciem umowy o świadczeniu usług. Dotyczy on zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców korzystających ze sklepu.
  5. Zawartość stron internetowych sklepu internetowego Kanapkomiks tworzą stworzone przez Sprzedawcę materiały jak m.in. grafika, zdjęcia, teksty itp. Stanowią jego własność i objęte są prawami autorskimi. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie ich w celach zarobkowych, może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną.
  6. Użytkownik winien korzystać ze sklepu internetowego Kanapkomiks w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych Sprzedawcy i osób trzecich.
  7. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, nie narażając Sprzedawcy oraz osób trzecich na straty materialne.
  8. W związku z realizacją działań Sprzedawcy, uregulowanych niniejszym Regulaminem, Sprzedawca jest jednocześnie Administratorem danych. Sposób administrowania danymi został opisany w Polityce Prywatności i plików COOKIES sklepu internetowego Kanapkomiks.
  9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia

 3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

  1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania ze sklepu internetowego Kanapkomiks.
  2. Sprzedawcą jest przedsiębiorca (o którym mowa w rozdz. 1 pkt. 1) oferujący produkty za pośrednictwem sklepu internetowego Kanapkomiks.
  3. Użytkownikiem jest każda osoba, która przegląda zawartość sklepu.
  4. Klientem – jest osoba zamierzająca nabyć produkty oferowane przez Sprzedawcę lub oferowanych przez niego usług za pośrednictwem sklepu internetowego Kanapkomiks. Klientem może być osoba, która w rozumieniu obowiązującego prawa ma zdolność zawierania umów kupna – sprzedaży. Klient korzystający lub zamierzający korzystać z usług elektronicznych jest jednocześnie Usługobiorcą.
  5. Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego Kanapkomiks, w wyniku której Sprzedawca zbywa a Klient nabywa produkty oferowane przez sklep internetowy Kanapkomiks.
  6. Produkt – to rzecz oferowana na sprzedaż i dostępna w sklepie internetowym Kanapkomiks.
  7. Usługa elektroniczna – wykonywanie usługi drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta przesłanej
   i otrzymanej za pomocą urządzeń elektronicznego przetwarzania.
  8. Formularz zamówienia – dostępne na stronie sklepu internetowego Kanapkomiks, pola do uzupełnienia, dzięki którym jest możliwe złożenie zamówienia. Klient w ten sposób określa wszystkie szczegóły podjętych decyzji, dotyczące zamówienia, które są niezbędne do jego realizacji.
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, przekazane Sprzedawcy za pomocą formularza zamówienia, wyrażające zamiar zawarcia umowy kupna- sprzedaży produktu.
  10. Formularz reklamacji lub formularz odstąpienia od umowy – dostępne na stronie sklepu internetowego Kanapkomiks, formularze do pobrania, które ułatwią złożenie reklamacji lub odstąpienie od umowy. Formularze ułatwiają Klientowi wyrażenie woli, pozwalają określić szczegóły podjętych decyzji, jednocześnie wskazując jakie dane muszą się znaleźć, aby podjęte czynności miały skutek prawny.
  11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  12. Cena produktu – uwidoczniona na stronie internetowej sklepu internetowego Kanapkomiks, kwota, przypisana do danego produktu. Ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatki.
 4. 3. Podstawa prawna

 5. Użytkownikowi i Sprzedawcy przysługują prawa i obowiązki określone w:

  1. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z póź. zm.),
  2. Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683),
  3. Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
  4. Ustawie z dnia 8.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030z póź. zm.),
  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. poz. 1024).
 6. 4. Zawieranie umowy sprzedaży

  1. W celu dokonania zamówienia należy dokładnie zapoznać się z opisem produktu.
  2. Sprzedawca dołożył szczególnej staranności przy przygotowaniu szczegółowego opisu produktu, dołączając przedstawiające produkt zdjęcia i w razie wątpliwości jest gotów odpowiedzieć na powstałe pytania, w godzinach urzędowania pod nr telefonu 737 986 375.
  3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi produkty bez wad.
  4. Klient winien starannie zapoznać się z ofertą cenową przedstawioną na stronie internetowej sklepu internetowego Kanapkomiks, i ocenić swoje możliwości finansowe zakupu.
  5. Klient przeglądając ofertę sklepu internetowego Kanapkomiks może rozpocząć proces zamawiania poprzez dodawanie produktów do koszyka za pomocą polecenia „Dodaj do koszyka” oraz wybranie ilości zamawianego produktu.
  6. Klient po dokonaniu wyborów będzie informowany przez sklep internetowy Kanapkomiks. O zmieniającej się kwocie do zapłaty i o dalszych etapach, koniecznych do wykonania w celu skutecznej realizacji zamówienia.
  7. Po zakończeniu wybierania produktów i ustaleniu ich ilości w kolejnym etapie należy w sposób przemyślany wybrać sposób dostawy. Przy wyborze Klient powinien uwzględnić miejsce zamieszkania i możliwości odbioru przesyłki.
  8. Dostawa produktów jest odpłatna, z wyjątkiem przypadku, gdy Klient zamówi w jednym zamówieniu produkty o łącznej wartości 70 PLN netto, lub większej ze sklepu internetowego Kanapkomiks, wówczas Sprzedawca ponosi koszty przesyłki.
  9. Sklep internetowy Kanapkomiks oferuje dla swoich produktów przesyłki:
   1. dla pojedynczego „Zestawu przygód” może zostać wybrana przesyłka:
    • zwykłym listem,
    • listem poleconym,
    • Kurier 48,
    • Kurier 48 przesyłka za pobraniem.
   2. dla wielokrotności pojedynczego „Zestawu przygód” może zostać wybrana przesyłka:
    • Kurier 48,
    • Kurier 48 przesyłka za pobraniem.
   3. dla innych produktów ze strony sklepu internetowego Kanapkomiks może zostać wybrana przesyłka:
    • Kurier 48,
    • Kurier 48 przesyłka za pobraniem.
  10. Wszystkie wymienione w pkt. 6 przesyłki wykonywane będą za pomocą Poczty Polskiej, zgodnie z jej Regulaminami i standardami.
  11. Po dokonaniu wyboru sposobu dostawy należy wybrać sposób płatności.
  12. Sklep internetowy Kanapkomiks oferuje możliwość dokonania zapłaty w sposób:
   • Przelew bankowy,
   • Za pomocą bramki płatności PayU,
   • Pobranie, przy przesyłce Kurier 48 przesyłka z płatnością za pobraniem.
  13. Płatność za pomocą bramki PayU prowadzi:
   PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
  14. Klient składa zamówienie na stronie https://kanapkomiks.pl/sklep/zamowienie/. Złożenie zamówienia następuje po kliknięciu na przycisk „Kupuję i płacę”.
  15. Po zakończeniu wypełniania formularza zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający skuteczne złożenie zamówienia. Przez otrzymanie niniejszego e-maila rozumie się zawarcie umowy kupna – sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Brak takiej informacji oznacza nieskuteczne złożenie zamówienia.
  16. Sklep internetowy Kanapkomiks przechowuje w swoim systemie informatycznym treść skutecznie podjętych przez Klienta decyzji.
  17. Dane, podawane przy składaniu zamówienia, będą przechowywane przez Administratora danych przez okres, wynikający z konieczności dopełnienia wszelkich obowiązków prawnych względem Klienta.
  18. Klient może zażądać wystawienia faktury VAT. Może to uczynić, zaznaczając na stronie https://kanapkomiks.pl/sklep/zamowienie/ opcję „Chcę otrzymać fakturę (na podany e-mail)”. Wówczas otrzyma fakturę na podany adres poczty elektronicznej. Jeśli Klient nie chce otrzymać faktury drogą elektroniczną, nie powinien zaznaczać opcji „Chcę otrzymać fakturę (na podany e-mail)”, a zamiast tego zażądać od Sprzedawcy przesłania faktury zwykłą pocztą, kontaktując się z nim przy pomocy podanych danych kontaktowych w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia.
 7. 5. Terminy płatności i dostaw

  1. Po zawarciu umowy kupna – sprzedaży produktów oferowanych przez sklep internetowy Kanapkomiks, Klient winien dokonać płatności z góry, z wyłączeniem przypadku, gdy wybrał przesyłkę Kurier 48 z płatnością za pobraniem.
  2. Płatności należy dokonać poczynając od chwili otrzymania e-maila potwierdzającego złożenia zamówienia.
  3. Płatności można dokonać w każdej chwili lecz nie później niż 7 dni kalendarzowych po dniu otrzymania e-maila potwierdzającego skuteczne złożenie zamówienia.
  4. W przypadku niedokonania płatności w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania e-mail potwierdzającego skuteczne złożenie zamówienia, umowa ulega rozwiązaniu.
  5. W przypadku, gdy Klient wybrał przesyłkę Kurier 48 z płatnością za pobraniem winien on dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
  6. Klient ma możliwość składania zamówień w sklepie internetowym Kanapkomiks przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
  7. Przesyłka jest przygotowywana do wysłania niezwłocznie jednak nie szybciej niż w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy równoważności wartości zamówienia.
  8. W przypadku, gdy Klient wybrał przesyłkę Kurier 48 z płatnością za pobraniem przesyłka jest przygotowywana do wysłania niezwłocznie, jednak nie szybciej niż w następnym dniu roboczym.
  9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przygotowywania i dokonywania wysyłek tylko w dni robocze.
  10. Termin dostawy zamówionego produktu nie powinien przekroczyć 14 dni kalendarzowych od daty zaksięgowania na koncie Sprzedawcy równoważności wartości zamówienia lub daty złożenia zamówienia z wyborem płatności za pobraniem.
  11. Klient winien niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 10 zgłosić Sprzedawcy brak dostawy przesyłki.
  12. W przypadku wybrania jako sposobu przesyłki listu poleconego lub Kuriera 48, Klient ma prawo prosić o nr przesyłki i śledzić ją w elektronicznym systemie Poczty Polskiej.
 8. 6. Reklamacja wadliwych produktów

  1. W przypadku, gdy Klient otrzyma produkt, który ma wadę fizyczną lub wadę prawną (rękojmia), czyli jest niezgodny z umową, Klient ma prawo złożyć oświadczenie o:
   1. żądaniu wymiany produktu na wolny od wad,
   2. żądaniu usunięcia wady,
   3. żądaniu obniżenia ceny,
   4. odstąpieniu od umowy (chyba, że wada jest nieistotna).
  2. W przypadku, gdy otrzymany produkt posiada wady, Klient winien o tym, niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, poinformować Sprzedającego pisemnie. Należy określić na czym polega ujawniona wada oraz które z żądań wymienionych w pkt. 1 składa wobec Sprzedającego.
  3. W celu ułatwienia dokonania zgłoszenia Klient może skorzystać z formularza zwrotu dostępnego pod adresem https://kanapkomiks.pl/sklep/reklamacje
  4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 4 ppkt.: a), b), d) Klient odsyła Sprzedającemu, reklamowany produkt na adres:
   Kanapkomiks Łukasz Stokowski
   ul. Kołłątaja 24a
   72-600 Świnoujście
  5. Klient, który wykonuje uprawnienie z tytułu rękojmi ma prawo odesłać wadliwy produkt na koszt Sprzedającego.
  6. Sprzedający jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, na papierze lub innym trwałym nośniku.
  7. Jeśli Sprzedający nie udzielił odpowiedzi na reklamację w w/w terminie uważa się, że reklamacje uznał.
 9. 7. Odstąpienie od umowy

  1. Po zawarciu umowy, zgodnie z opisaną procedurą w rozdziale 3. (Zawarcie umowy sprzedaży) czyli na odległość Klient ma prawo odstąpić od niej bez podania przyczyny.
  2. Aby skutecznie odstąpić od umowy Klient musi niezwłocznie ale nie później niż 14 dni od daty otrzymania produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w jego posiadanie, poinformować Sprzedającego o podjęciu takiej decyzji poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia.
  3. Oświadczenie powinno mieć formę pisemną i może być wysłane pocztą, pocztą elektroniczną (skan podpisanego dokumentu).
  4. W celu ułatwienia dokonania zgłoszenia Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem https://kanapkomiks.pl/sklep/zwroty.
  5. Klient po podjęciu decyzji o odstąpienia od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu w ciągu 14 dni (od dnia poinformowania Sprzedającego), na adres:
   Kanapkomiks Łukasz Stokowski
   ul. Kołłątaja 24a,
   72-600 Świnoujście
  6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
  7. Okolicznością, w której Klient traci prawo do odstąpienia od umowy jest taka umowa, której przedmiotem jest zamknięte opakowanie torebek śniadaniowych „Zestaw przygód”. Po otwarciu opakowania nie można go zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Każdy bezpośredni kontakt z zawartości opakowania powoduje że produkt staje się bezwartościowy. Oznacza to, że taki produkt nie może być ponownie sprzedany.
  8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu.
  9. Produkt, od którego umowy sprzedaży Klient odstępuje winien być odesłany w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Odesłany produkt nie może być otwarty nie może również nosić znamion używania (np. rozerwane pudełko, ubrudzony którykolwiek z elementów produktu itp.).
  10. W przypadku uznania przez Sprzedającego odstąpienia przez Klienta od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym najtańszy, dostępny na stronach sklepu internetowego Kanapkomiks, koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Klient) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzyma informację o wykonywaniu prawa odstąpienia od umowy.
  11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Klienta płatności do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  12. Zwrot płatności zostanie dokonany w taki sam sposób, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy zawartej z inicjatywy Klienta w przypadku, gdy działania Klienta naruszają interesy gospodarcze Sprzedającego. O wykonywaniu swojego uprawnienia Sprzedawca powiadomi Klienta przez złożenie stosownego oświadczenia.
  14. W razie wykonywania prawa odstąpienia, umowa uważana jest za niezawartą.
 10. 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń

  1. Klient, będący jednocześnie konsumentem, ma możliwość do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory, powstałe w związku
   z korzystaniem ze sklepu internetowego Kanapkomiks mogą być rozpatrywane na drodze postępowania mediacyjnego. Strony konfliktu mają prawo określić szczegóły.
  2. Pozasądowe rozwiązywanie sporów opiera się na dobrej woli i chęci porozumienia, dlatego wymaga zgody obu stron. Rozwiązanie sporu następuje pozasądowo, z pomocą neutralnej i kompetentnej osoby trzeciej.
  3. Rejestr, wraz z informacją o rodzajach spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują, prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rejestr dostępny jest na stronach urzędu: www.uokik.gov.pl oraz www.polubowne.uokik.gov.pl.
  4. Klient sklepu internetowego Kanapkomiks, jako robiący zakupy za pośrednictwem Internetu, może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet, poprzez platformę ODR dostępnej pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php
 11. 9. Usługi elektroniczne świadczone przez sklep internetowy Kanapkomiks

  1. Wymagania techniczne niezbędne do pełnego korzystania z serwisu sklepu internetowego Kanapkomiks:
   1. urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
   2. posiadanie poczty elektronicznej (e-mail),
   3. zaktualizowana przeglądarka internetowa z włączoną możliwością zapisu plików Cookies i działającą obsługą Javascript.
  2. Przeglądanie zawartości sklepu:
   1. Każdy, kto rozpoczyna przeglądanie stron sklepu internetowego Kanapkomiks staje się Użytkownikiem,
   2. przeglądanie stron jest bezpłatne i może być dokonywane anonimowo (bez podawania danych osobowych),
   3. poprzez ustawienie przeglądarki internetowej Użytkownik decyduje o korzystaniu plików Cookies,
   4. podczas przeglądania zawartości sklepu Administrator poddaje przetwarzaniu zanonimizowane dane eksploatacyjne Użytkownika.
  3. Reklamacje dotyczące działania serwisu:
   1. Użytkownik ma prawo zgłaszać uwagi do sposobu działania serwisu sklepu internetowego Kanapkomiks na adres poczty e-mail dlaCiebie@kanapkomiks.pl.
   2. Reklamujący Użytkownik powinien w reklamacji zamieścić:
    • Opis reklamowanej nieprawidłowości,
    • Żądania w stosunku do Administratora,
    • Dane kontaktowe
   3. Administrator ustosunkuje się do uwag w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji i prześle informację zwrotną.
 12. 10. Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin wchodzi w życie, z dniem opublikowania go w serwisie sklepu internetowego Kanapkomiks.


Polityka Prywatności i plików COOKIES
sklepu internetowego Kanapkomiks

 1. 1. Postanowienia Ogólne

  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem sklepu internetowego jest firma Kanapkomiks Łukasz Stokowski wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej z adresem wykonywania działalności: ul. Kołłątaja 24a, 72-600 Świnoujście, REGON 369410108, NIP 8551595275, adres poczty elektronicznej dlaCiebie@kanapkomiks.pl – zwany dalej Administratorem, będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
  2. Sklep działa pod adresem: https://www.kanapkomiks.pl/
  3. Użytkownikiem jest każda osoba która przegląda zawartość sklepu.
  4. Niniejsza Polityka Prywatności nie jest źródłem obowiązków dla Użytkownika, ma ona jedynie charakter informacyjny.
 2. 2. Podstawa prawna

 3. Użytkownikowi przysługują prawa określone w:

  1. Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
  2. Ustawie z dnia 8.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030z póź. zm.),
  3. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. poz. 1024)
 4. 3. Zobowiązanie Administratora danych

  1. Administrator zbiera i przetwarza dane w celu rzetelnej obsługi Użytkownika oraz realizacji złożonych zamówień (co szczegółowiej zostało omówione w rozdziale 5.).
  2. Administrator danych przetwarzając dane dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
  3. Zbierane przez Administratora dane są: przetwarzane zgodnie z prawem i wyłącznie do celów realizacji zamówień, nie poddając ich dalszemu przetwarzaniu, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane, w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to potrzebne do osiągnięcia wyznaczonego celu.
  4. Dane są odpowiednio chronione przed dostępem osób lub podmiotów nieupoważnionych.
  5. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie stron Kanapkomiks, nie dotyczy zaś stron na które Użytkownik, za jego pośrednictwem zostanie przekierowany (linki).
  6. Działania Administratora danych, są prawnie usprawiedliwione w oparciu o zgodę Użytkownika oraz, gdy podejmuje działania mające na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług (prowadzenie konta elektronicznego).
  7. Do zabezpieczenia komunikacji z Użytkownikiem Administrator stosuje Certyfikat SSL.
 5. 4. Prawa przysługujące Użytkownikowi

 6. Użytkownik:

  1. podaje swoje dane dobrowolnie,
  2. ma możliwość korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu,
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych, którą może w każdym czasie cofnąć, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących go danych (tzn. dane mogą być usunięte bez zgody Użytkownika, o którym to fakcie zostanie on poinformowany przez Administratora danych),
  4. ma prawo do bycia zapomnianym na własne żądanie,
  5. zgoda, o której mowa w pkt. 3 może obejmować również działania przyszłe, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania,
  6. ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia, może kontrolować (ograniczać) sposób przetwarzania danych, które go dotyczą i są zawarte w zbiorze Administratora,
  7. ma prawo żądać uzupełnienia, uaktualnienia, przeniesienia, sprostowania danych osobowych, które go dotyczą, żądania czasowego lub stałego wstrzymania jego przetwarzania lub ich usunięcia bez względu na przyczynę,
  8. w celu dokonania modyfikacji danych podanych Administratorowi może, po zalogowaniu do konta, wejść w zakładkę moje konto lub wyrazić taką wolę, pisząc wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora,
  9. może wyrazić sprzeciw na działania Administratora, które są związane z przetwarzaniem jego danych, pisząc wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora.
 7. 5. Przetwarzanie danych

  1. W celu realizacji zamówienia Administrator może przetwarzać następujące dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres dostawy (ulica, nr domu i/lub lokalu miejscowość, kod pocztowy, kraj),
   3. nr telefonu,
   4. adres poczty elektronicznej,
   5. oraz dodatkowo w przypadku podmiotów gospodarczych: nazwę firmy i NIP.
  2. Podanie danych, wymienionych w pkt.1. jest niezbędne do zawarcia umowy kupna – sprzedaży, bez nich realizacja zamówienia nie jest możliwa.
  3. Dane, podawane przy składaniu zamówienia, będą przechowywane przez Administratora danych przez okres, wynikający z konieczności dopełnienia wszelkich obowiązków prawnych względem Klienta.
  4. Aby zrealizować zamówienie Administrator udostępni posiadane dane wybranemu przez Użytkownika przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  5. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z płatności elektronicznej lub kartą płatniczą Administrator udostępni posiadane jego dane wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.
  6. Administrator poddaje przetwarzaniu zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony Kanapkomiks tj. adres, IP, domena. Dane te są używane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną Kanapkomiks. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, czyli nie zawierają cech identyfikujących danych Użytkownika i nie są ujawniane osobom trzecim.
 8. 6. Pliki COOKIES

  1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie pliki tekstowe. Są one wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika w pamięci urządzenia, za pomocą którego serwis sklepu internetowego Kanapkomis jest przeglądany (np. na laptopie, komputerze, czy smartfonie).
  2. Administrator może przetwarzać dane, zawarte w plikach Cookies, podczas korzystania przez Użytkownika z serwisu, w celu:
   1. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia,
   2. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia lub ankiet,
   3. dostosowania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów układu strony, rozmiaru czcionki),
   4. prowadzenia anonimowych statystyk, przedstawiających sposób korzystania z serwisu.
  3. Użytkownik ma prawo nie wyrażać zgody na korzystanie z plików COOKIES.
  4. Warunki korzystania z plików COOKIES Użytkownik ma możliwość określić za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej, gdyż większość z nich domyślnie akceptuje zapisywanie tych plików. Może to jednak spowodować trudności lub wręcz uniemożliwienie poprawnego korzystania ze sklepu internetowego Kanapkomiks.